Правно известие

матеко България ЕООД

Всички текстове, изображения и друга интелектуална собственост, публикувани на интернет страницата, подлежат на авторско право от матеко, освен ако не е посочено друго. Всяко дублиране, разпространение, съхранение, пренасяне, предаване, възпроизвеждане или прехвърляне на съдържанието е изрично забранено без писменото разрешение на матеко.

 

матеко съставя съдържанието на интернет страниците под ръка с най-голямо внимание и осигурява редовното им актуализиране. Независимо от това информацията служи само като не обвързваща обща информация и не замества интензивната индивидуална консултация. Техническите характеристики и оборудването на описаните продукти са само примери. Такива характеристики и оборудване могат особено да варират в отделните държави. Запазваме си правото да правим промени по всяко време. Обвързващата информация за техническите характеристики, оборудване или свойства на нашите работни платформи в момента може да бъде получена изключително от вашия контакт с матеко.


матеко не поема отговорност за валутата, коректността и пълнотата на информацията на тези страници, нито гарантира свободен от проблеми достъп по всяко време. Когато се позоваваме на уеб страници на трети страни (линкове), матеко не поема никаква отговорност за съдържанието на свързаните страници. С активиране на връзките оставяте офертата за информация на матеко. Следователно различаващите се регламенти могат да бъдат приложими за услугите на трети страни, по-специално по отношение на защитата на данните. Освен това матеко не носи отговорност за каквото и да е нарушение на задължението поради лека небрежност при предоставянето на неговите услуги, особено в резултат на изтеглянето на файлове, предоставени от матеко на интернет уебсайтовете на матеко, доколкото това не се отнася до съществена отговорност или до здравни и телесни наранявания и не се отнася до претенции съгласно законодателството за отговорност на продукта. Същото важи и за всякакви нарушения на задълженията от страна на нашите несигурни агенти

 

матеко България ЕООД

"Околовръстен път" No 373, ет.

1186 София, България

T +359 2 961 3666

office@mateco.bg

 

Основател & CEO

Стефан Понеа

ЕИК (ДДС): BG 200241505

 

mateco Bulgaria EOOD

All texts, images and other intellectual property published on the Internet page are subject to copyright by mateco, unless specified otherwise. Any duplication, distribution, storage, conveyance, transmission, reproduction or transfer of the contents is expressly forbidden without the written permission of mateco.

 

mateco compiles the contents of the Internet pages at hand with the greatest of care and ensures their regular updating. Nevertheless, the information serves only as non-binding general information and does not replace intensive individual consultation. The technical characteristics and equipment of the described products are examples only. Such features and equipment can especially vary from country to country. We reserve the right to make changes at any time. Binding information on the technical characteristics, equipment or properties of our working platforms can currently be obtained exclusively from your mateco contact.

 

mateco assumes not liability for the currency, correctness and completeness of the information on these pages nor does it guarantee problem-free access at all times. When we refer to web pages of third parties (links), mateco does not assume any responsibility for the contents of the linked pages. With activation of the links you leave the offer of information of mateco. Diverging regulations can therefore be applicable to the services of third parties, in particular with regard to data protection. Furthermore, mateco shall not be held liable for any breach of obligation due to slight negligence in the provision of its services, especially resulting from the downloading of files provided by mateco on the Internet websites of mateco, inasmuch as this does not relate to material liability or to health and bodily injury and does not concern claims under product liability law. The same applies to any breaches of duty by our vicarious agents.

 

mateco Bulgaria EOOD

„Okolovrasten pat“ Str. 373, fl. 2

1186 Sofia, Bulgaria

T +359 2 961 3666

office@mateco.bg

 

Founder & CEO

Stefan Ponea

UIC (VAT): BG 200241505

 

For questions regarding the company's privacy policy please refer to the following e-mail addresses: privacy@mateco.ro, privacy@mateco.bg, privacy@mateco.md.