ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

1. Преглед

Защитата на личните ви данни е от първостепенно значение за mateco Bulgaria EOOD, със седалище на ул. „Okolovrasten pat“ 373, ет. 2, 1186 Sofi a, UIC: 200241505. Настоящата декларация за поверителност описва предприетите мерки, за да се гарантира защитата на личните ви данни в съответствие с целите и задълженията, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан оттук нататък „ОРЗД“) и съответните законови и подзаконови разпоредби. Чрез това разяснение бихме искали точно и ясно да ви информираме как се грижим за личните ви данни в рамките на mateco.

mateco действа не само като администратор на лични данни в различни приложими и използвани в mateco процеси и системи, но и като обработващ оператор, когато попаднем в съприкосновение с лични данни на наши клиенти и ги обработваме по тяхно искане. Във връзка с ролята на обработващ оператор е осигурено законосъобразно споразумение за обработка на данни, което трябва да бъде прочетено и подписано и от двете страни.

В качеството си на администратор и/или обработващ оператор на лични данни mateco ще предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни. В ролята си на обработващ оператор винаги ще подпомагаме администратора на данни съгласно споразумението ни за обработка на данни.

Настоящата политика за поверителност е актуализирана на 11 Септември 2021 г.

Дейности на mateco

mateco наема или продава нови или втора употреба машини и друг вид оборудване, включително предоставя допълнителни услуги, ако бъдат заявени от нашите клиенти и предлага одобрени от VCA/IPAF/ДРУГИ курсове за обучение.

 

2. Какви лични данни събираме?

„Лични данни“ означава цялата информация, свързана с определено или определимо лице.

Ние събираме и обработваме данни от клиенти/доставчици/партньори/онлайн посетители или посетители на място, т.н. (т.е. субекти на данни) като част от сътрудничество или бъдещо сътрудничество (перспективно).

Такива „Лични данни за контакт и идентификация“ са:

 • Име на дружество;
 • Адресни данни (улица, номер, пощенски код, град);
 • Име;
 • Собствено име;
 • Адрес на ел. поща;
 • Телефонен номер, номер на мобилен телефон, номер на факс;
 • ДДС номер;
 • Други уникални данни, като длъжността ви;
 • Финансови данни;
 • IP адрес;
 • Копие на документ за самоличност/шофьорска книжка (в конкретни случаи);
 • Копие на регистрация на превозно средство, използвано за събиране на отдадените под наем стоки;
 • Записано от системите за видеонаблюдение изображение на лицата, които влизат в нашите помещения;
 • Географско местоположение (вж. точка 12);
 • Статистическа информация за използването на отдадените под наем стоки, уеб страниците и приложенията;
 • Интерес на лице да закупи или наеме определен вид машини;
 • Действия, извършени от потребителя в рамките на уеб страницата и/или приложението.

Събираната от нас лична информация е уместна и подходяща за целите ни. Ограничаваме това събиране до минимална степен, необходима за целите, за които обработваме личните данни.

 

3. Защо събираме лични данни?

Ние събираме личните ви данни в рамките на необходимото с цел изпълнение на споразумение, което сте сключили с нас или, по ваше искане, за да се предприемат необходимите стъпки за постигане на споразумение с нас.

Имаме нужда от тази информация за стандартните ни стопански дейности и за изпълнението на услугите ни. Съгласно ОРЗД това съответства на „законния интерес“ и „договорното задължение“ на администратора на данни.

Всички лични данни (общи данни за идентификация) ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Професионални контакти по телефон, мобилен телефон, ел. поща, т.н.;
 • Обслужване на вашето дружество и служители;
  • Поръчки;
  • Доставки;
  • Ремонт и профилактика;
  • Управление на автомобилния парк;
 • Финансови данни;
  • Заявки за оферти;
  • Фактуриране (както електронно, така и по пощата);
  • Географско местоположение (вж. точка 12);
  • Проверка на кредитното състояние;
 • Бюлетини, каталог с продукти и информация за нашите услуги, актуални теми и корпоративни съобщения; Има възможност за записване/отписване за получаване на тази комуникация;
 • Изпращане на маркетингови материали за mateco;
 • Предлагане на сертифицирани курсове за обучение;
 • Проучвания за удовлетвореност на клиентите и маркетингови проучвания, включително въпросници и/или интервюта;
 • Събиране на просрочени задължения;
 • Прилагане на законовите ни права за повторно връщане на собствеността върху машините след прекратяване на отдаването под наем или когато продажбата е отменена поради неизплащане на продажната цена.

 

4. Как събираме личните ви данни?

Събирането на данни може да се извърши по различни начини, включително:

 • Личен контакт/по телефона/по пощата;
 • Формуляр за контакт на нашата уеб страница;
 • Контакти по време на делови събития/панаири;
 • Използване на бисквитки от уеб страници с цел събиране на определени лични данни;
 • Приложенията на mateco;
 • Устройства за локализиране и проследяване.

 

5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Личните идентификационни данни ще се съхраняват докато съществува сътрудничество, което не е прекратено от някоя от страните. В качеството си на субект на данни можете изрично да заявите данните да бъдат изтрити по-рано, но без да се нарушава законоустановения срок за съхранение (напр. 5 до 10 години за лични данни, които трябва да се съхраняват съгласно данъчните закони, 3 до 10 години за лични данни, необходими на някоя страна да защити законовите си права в съдилища, т.н.).

 

6. Набиране и подбор на персонал

За да осигурим най-добрите възможности за трудова заетост, трябва да обработваме определена информация за вас. Ние изискваме единствено данни, които смятаме, че наистина ни позволяват да ви помогнем, като вашето име, възраст, данни за контакт, образование, трудов стаж, контакти при спешни случаи, имиграционен статус, психологически профил, интелектуални способности и социално-осигурителен номер (като може да решите да споделите с нас друга подходяща информация). Ако е уместно и не нарушава местните закони и изисквания, можем да събираме информация и за вашето здраве, разнообразна информация или данни за издадени присъди.

Събираме личните ви данни от трети страни (напр. чрез професионални мрежи, съвкупна информация за работни места и доставчици на работни места).

В рамките на достъпа ви до нашата уеб страница или когато четете или щракате върху изпратен от нас имейл, също ще събираме определени данни автоматично или след като ни ги предоставите.

Ако сте временен работник, събираме личните ви данни или:

 • От вас; или
 • От трети страни (напр. агенции посредници).

Ако директно ви наемем или ангажираме като временен работник, основната причина да използваме личните ви данни е да се гарантира гладкото протичане на нашите временни отношения и да се изпълняват нашите договорни и други задължения както един към друг, така и към нашите клиенти, за спазване на нашите задължения към трети страни, като данъчни органи и държавни агенции.

 

7. С кого споделяме личните ви данни?

7.1. Ние не продаваме, нито отдаваме под наем вашите данни на лица или дружества, които не са част от групата на mateco.

Не споделяме личните ви данни с трети страни, освен ако не е изпълнено поне едно от следните условия:

 • получили сме предварителното ви писмено съгласие за това;
 • получателят е наш подизпълнител/доставчик/съдружник и е необходимо да споделим личните ви данни с него за целите, описани в раздел 3 по-горе;
 • изпълняваме преддоговорни дейности, за да ви предлагаме нашите продукти и услуги;
 • изпълняваме услугите, които се поискали от нас;
 • задължени сме да го направим във връзка с разпоредба или правна процедура (вж. 7.2);
 • законодателни или съдебни органи са поискали от нас да го направим (вж. 7).

За обработването на личните ви данни може да използваме трети страни, които получават вашите данни.Изискваме от тези трети страни, в качеството им на обработващи оператори, да процедират с данните ви в съответствие с нашите инструкции и стандарти (за сигурност). Споразуменията с всеки обработващ оператор се управляват чрез така нареченото Споразумение за обработване на данни.

Някои от обработващите оператори могат да се намират извън ЕС. В такъв случай ще се уверим, че сме сключили допълнителни споразумения с тези страни, за да се гарантира подходящо равнище на защита.

7.2. В случай на пълно или частично реорганизиране или прехвърляне на дейности на mateco, при които дружеството реорганизира, прехвърля, прекратява свои стопански дейности, или ако mateco претърпи банкрут, това означава, че данните ви се прехвърлят към нови субекти или трети страни, чрез които изцяло или частично се осъществяват стопанските дейности на mateco.

mateco ще положи разумни усилия, за да ви информира предварително, че ще разкрие личните ви данни на упоменатата трета страна, но трябва да приемете, че това може да не е технически или стопански осъществимо при всякакви обстоятелства.

7.3. В редки случаи mateco може да поиска да разкрие личните ви данни съгласно съдебна заповед или да изпълни други задължителни законови или подзаконови разпоредби.

7.4. След като ви идентифицираме като потенциален кандидат за свободно място, можем да споделим ваши данни с някое от нашите дружества в групата или асоциирани трети страни (като наши доставчици на услуги), които да се свързват с вас относно нашите услуги.

7.5. Ако директно ви наемем или ангажираме като временен работник, можем да споделяме личните ви данни с подходящи колеги в рамките на групата на mateco (включително колеги в други офиси/държави).

 

8. Достъп на трета страна

8.1. За да обработваме личните ви данни, можем да позволим на трети страни да имат достъп до тях.

8.2. В такъв случай гарантираме същото равнище на защита, което е в съответствие с настоящата Политика за поверителност, като управляваме изпълнението на договорните задължения на тези служители и сътрудници.

 

9. Социални медии

Чрез Интернет и (наши собствени) канали в социални медии участваме в диалог с клиенти, потребители на нашите услуги/приложения и посетители на уеб страницата във връзка с нашата организация, продукти и/или услуги. Целта е да предоставяме полезна и уместна информация и/или да отговаряме на въпроси, зададени чрез социалните медии. Ние активно следим интернет и каналите в социални медии като Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn и блогове. Изрично си запазваме правото да не отговаряме на всеки въпрос или коментар. Не произтичат никакви права от реакцията ни спрямо съдържанието.

Когато участваме в разговори и отговаряме на въпроси или на коментари, можем да събираме (лични) данни. Разбира се ще обработваме тези данни в съответствие с настоящата декларация за поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието, което публикуват други потребители на канали в социални медии или как те боравят с лични данни.

 

Вие решавате дали да последвате mateco в тези социални медии.

 

10. Автоматично вземане на решения и профилиране

Можем да използваме профилиране. „Профилиране“ означава събиране, анализ и комбиниране на (лични) данни с цел да ви класифицираме в определени категории. При постепенното изграждане на профила ви алгоритъмът за профилиране може теоретично да включва уместни видове данни, упоменати в точка 2. За повече информация как получаваме данните, моля, проверете нашата политика за бисквитки https://www.mateco.bg/cookie-policy.

След като бъдат получени данните, се осъществяват анализи, за да се гарантира, че автоматично добавяме към профила ви определени категории. По този начин профилирането гарантира, че както съдържанието на нашите уеб страници, приложения, имейли, оферти, така и рекламите съответстват по-точно на интересите ви.

Профилирането може да има въздействие върху вашата поверителност (напр. ако сме свързали към вас грешни категории (на интерес) на база неправилна или остаряла информация). В този случай може да се свържете с нас на нашия имейл адрес във връзка с поверителността privacy@mateco.bg, за да коригираме данните ви.

 

11. Как защитаваме личните ви данни?

Личните ви данни се смятат за строго поверителни. Затова осигуряваме необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на личните ви данни.

Полагаме всички усилия, за да защитим напълно нашата мрежа срещу неупълномощен достъп и да предпазим поверителността на личните и стопанските данни на нашите клиенти, доставчици и бъдещи партньори.

С оглед на организацията имаме декларация за поверителност и ясни отговорности и правомощия. Освен това разполагаме с необходимите процеси и процедури, за да осъществяваме и следваме оптимално тази политика.

Когато ангажираме обработващи оператори, сигурността на личните ви данни се управлява чрез договорно споразумение.

 

12. Използване на проследяващи устройства и телематични услуги

Нашите устройства могат да бъдат оборудвани с проследяващи устройства, които изпращат на mateco GPS и телематични данни в реално време.

Чрез GPS проследяващи устройства събираме следните технически данни (само по отношение на свързаната машина):

 • Данни за географско местоположение: по-специално последното известно местоположение, географска ширина и дължина на мястото (напр. в случай на кражба);
 • Данни за използване: конкретно броят часове, които машината е била използвана (за целите на фактуриране), скоростта, разстоянието и др.;
 • Данни за компонентите: конкретно температурата на охлаждащия агент на двигателя, температурата на маслото на двигателя, налягането на маслото на двигателя, околната температура, кодовете за неизправност на двигателя, кодовете за неизправност на трансмисията, ниво на горивото и др.

Тези данни се събират чрез устройства и услуги, които са ни предоставени, управлявани и обслужвани от производителите на машините или от трети страни специализирани доставчици, които се намират в ЕС и в САЩ. Затова те разполагат с достъп до личните данни и защитата на личните ви данни се управлява чрез договорните споразумения между нас и тях.

 

13. Какви са правата ви и как можете да ги упражнявате?

Имате право да ни помолите да прегледаме, коригираме или изтрием личните ви данни.

Освен това можете да ни уведомите за желанието ви да упражните правото си за ограничаване на обработването и прехвърлянето на вашите данни или да възразите срещу обработването им.

Тези права могат да се упражняват безплатно, като отправите недвусмислено искане до нашия имейл адрес във връзка с поверителността privacy@mateco.bg, в което ясно да посочите от кое право желаете да се възползвате, заедно с обяснение, копие на документа ви за самоличност и как можем да се свържем с вас.

Ако не сте съгласни с предоставения от нас отговор, имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на данните:

Комисията за защита на личните данни

бул. Проф. Цветан Лазаров 2 , София 1592, България

kzld@cpdp.bg.

 

14. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

Можем да актуализираме и допълваме настоящата декларация по наше собствено усмотрение. Въпреки че можем да изпращаме по имейл до всички наши клиенти известия за промени в настоящата Политика за поверителност, няма гаранция, че всички получатели ще получат съобщението ни навреме. Ето защо, преди да използвате нашите уеб страници, приложения и/или услуги, ви насърчаваме периодично да преглеждате тази декларация, за да научавате как обработваме и защитаваме личните ви данни.

 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДАННИТЕ СУБЕКТИ

за обработка на лични и специални данни

(съгласно членове 13 и 14 от Регламент № 679/2016 на ЕС)

Ние, компанията mateco Bulgaria EOOD , със седалище на ул. „ Okolovrasten pat“ 373 , ет. 2 , 1186 Sofi a, UIC : 200241505 (наричан по-долу „ mateco “ или „ Processor “), уведомявам ви, че ще събираме и обработваме вашите лични данни, състоящи се от име, фамилия, лична карта или фотокопие от тях, банкова сметка, телефонен номер, имейл адрес, заглавие, регистрационна табела на автомобила и изображение, видео изображение, подпис, здравословно състояние при вирусни инфекции и телесна температура на посетителите, потенциалните клиенти, клиенти, доставчици и на техните представители или делегати.

По отношение на клиентите и доставчиците, както и техните представители или делегати, които получават активи от mateco, ние ще събираме и обработваме лични данни като геолокация и поведение на използването на тези активи и на лицата, които ги използват, в съответствие с данни, предадени от системите за геолокация и аларма, предварително инсталирани на тези активи.

mateco ще обработва вашите лични данни за следните цели (i) в случай на посетители, за да осигури правилната охрана на активите и защита на хората, за предотвратяване и възпиране на незаконни действия, (ii) в случай на потенциални клиенти, за маркетинг, да предлагат продукти и услуги и да сключват споразумения, свързани с тези продукти и услуги, (iii) в случай на клиенти или доставчици , включително техните представители и делегати, за осъществяване на договорните взаимоотношения, за предлагане на продукти и услуги, както и за водене на вътрешните отчети за стопанските дейности и за финансовото счетоводство или за спазване на други правни задължения, свързани с отчитането пред компетентните институции и органи, и (iv ) за всички категории субекти на данни по-горе, за упражняване или защита на правни претенции на mateco по всякакъв закон.

Правните основания за обработка на данни от mateco са, в зависимост от случая: (i) съгласието на потенциалните клиенти за маркетингови цели, предлагане на продукти и услуги и за сключване на споразумения относно тези продукти и услуги; (ii) изпълнението на споразумението, сключено с клиентите или доставчиците, или за справяне с искането на потенциалните клиенти да предприемат необходимите мерки за сключване на споразумение с mateco; (iii) спазването на правните задължения, произтичащи от mateco по отношение на клиенти, доставчици, потенциални клиенти и посетители, произтичащи от законодателството относно финансовата отчетност, статистическата отчетност, охраната и защитата на активите и физическите лица, както и от всички други приложими законови разпоредби; iv) необходимостта от упражняване и защита на законните интереси на mateco, както и от упражняване и защита на неговите правни претенции в съда или пред друг компетентен орган.

Процесите на лични данни от mateco се предават, в зависимост от случая, в зависимост от категорията субект на данни (посетители, потенциални клиенти, доставчици и / или клиенти) на физически лица, наети или договорени от mateco за извършване на своя бизнес (служители, сътрудници, компании, предоставящи транспортни услуги, техническа помощ, геопроследяване и телематика, сигурност и защита, ИТ, телекомуникации, маркетинг, консултации, правна помощ и др.), към свързани лица с mateco, както и на компетентни институции и властите, съгласно приложимите законови разпоредби.

Личните данни, получени от вас, могат да бъдат обект на автоматизиран индивидуален процес на вземане на решения или профилиране и могат да бъдат прехвърлени на трансгранични обработващи или доставчици на mateco, в рамките на или извън ЕС.

Получените лични данни ще бъдат запазени за определен период, в съответствие с минималните и максимални ограничения съгласно приложимия закон (максимум 30 дни видео наблюдение, най-малко 10 години за финансовите книги и свързаните с тях обосноваващи документи, както и за други видове данни, 3 години или до окончателното разрешаване на евентуален спор между страни).

До степента, разрешена от приложимия закон, имате право да имате личен достъп, поправяне, изтриване и преносимост, както и правото да поискате ограничаването на тяхната обработка. В случай на обработка на вашите лични данни въз основа на вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

Можете да упражните тези права, като попълните и изпратите писмено искане по електронната поща на privacy@mateco.bg или чрез пощенски услуги до ул. „Околовръстен път“ 373, ет. 2, 1186 София.

Като субект на данни вие имате право да попълните жалба до Комисията за защита на личните данни. Адресът за контакт на този орган е: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592, България, e-mail : kzld@cpdp.bg.

В някои случаи е възможно част от личните ви данни да са получени преди директно от вас или от специализирани и упълномощени организации за събиране, обработка и прехвърляне на тези данни, които са ги получили или от публични източници ( Агенция по вписванията, Министерство на финансите, Съдебен съд, инциденти с плащания, прессъобщения, социални мрежи и т.н.), директно от вас, въз основа на вашето съгласие.

Данните за контакт на Службата за защита на данните: г-н Мирча Матей, адрес: ул. „Околовръстен път“ 373, ет. 2, 1186 София, телефон: +35929613666, e-mail: privacy@mateco.bg.ПРИЛАГАНЕ НА ВИГЕ

(за прилагане на правото, предвидено в член 7, член 12-22 от Регламент (ЕС) No 679/2016)

Данни за субекта на данните (притежател на заявлението):

Име презиме:  
Метод за контакт (имейл адрес или пощенски адрес):  
клиентски идентификатор (ако случаят може да бъде):  

 

Обект на заявлението:

Моля, изберете какво е предмета на приложението:

Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Искане за достъп до обработени лични данни

Искане за актуализиране / коригиране на обработваните лични данни

Искане за изтриване на обработени лични данни

Искане за ограничаване на обработката на лични данни

Искане за пренасяне на обработени лични данни

Заявление за противопоставяне на обработката на лични данни

Заявление за автоматична обработка и профилиране

 

Категории лични данни, които са предмет на искането:

 

Подробности за вашето заявление:

 

 

Подпис (в случай на заявления, изпратени по ощата):  
Дата:  

 

След попълване, моля, изпратете този формуляр или по имейл, на адрес privacy@mateco.bg или чрез пощенскауслуга до: ул. „Околовръстен път“ 373, ет. 2, 1186 София.

Благодаря ти!

Отборен mateco